โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย ศิริวรรณ และนางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เข้าร่วมจัดฐานเรียนรู้ เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม แหนแดง การปลูกพืชหลังนา และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีของกรมวิชาการเกษตร แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมรับฟัง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ