โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ และนายไพฑูรย์ บุปผาดา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการคลินิกพืชพร้อมทั้งให้คำแนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชการแก้ปัญหาปัญหาด้านโรคแมลงการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีของกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ่ยเคมีอย่างถูกวิธีและเหมาะสมการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม แหนแดง การปลูกพืชหลังนาพร้อมทั้งได้แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร(ตัวอย่างแม่ปุ๋ย/แหนแดง/เอกสารด้านวิชาการต่างๆ แก่เกษตรกรผู้เข้ารับบริการคลินิกพืชในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1/2565 ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ