###วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช###

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมคิด จังอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสระหนองเม็กให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ณ บริเวณสระหนองเม็ก ชุมชนยางเหนือ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ