ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบการผลิตถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมการแปรรูป” ปีงบประมาณ 2565

นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ บุปผาดา ตำแหน่ง       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ  ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบการผลิตถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมการแปรรูป” ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาผาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี                  นายจิรพันธ์  หมื่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย 

Scroll to Top