ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 14

ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนิรมล ดำพะธิก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วย            นางรตินุช อุตรพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 14 ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (application ZOOM)