Unit school การพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนอทางวิชาการ

Unit.school การพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนอทางวิชาการ เป็นการจัดประชุมภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ-เกษตรอำนาจเจริญ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์ฯได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนองานด้านวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยการเตรียมสื่อนำเสนอ การจัดทำเอกสารประกอบ การนำเสนอ และการฝึกทักษะการนำเสนอภาคบรรยาย จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ  บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน

Scroll to Top