การจัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวนิรมล ดำพะธิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ  ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย โดยมีนายสมคิด จังอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร-ชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของสารวัตรเกษตรอาสารวมถึงความรู้ในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุอันตราย และหลักการเลือกซื้อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้อง  และมีคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Scroll to Top