ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ “สถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี”
  • ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุบลราชธานี” และ
  • ในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ” สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

มีพื้นที่  154 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัด 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 585 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดยโสธร 56 กิโลเมตร

 

สภาพพื้นที่และแหล่งน้ำ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน  0.3%  หน้าดินลึก  50 เซนติเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นดินใหม่ไม่เคยปลูกพืชและทำการเกษตรมาก่อน

แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพื้นที่ 18.5 ไร่ ลึก 5 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

Scroll to Top