พันธกิจ

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • ผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์หลักพืชเศรษฐกิจ
  • บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตพืช
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
  • บริการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการผลิตพืช 
Scroll to Top