นางสาวนิรมล ดำพะธิก

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

ข้าราชการ

นางปิยะนันท์ ไวมาลา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางรตินุช อุตรพงศ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายไพทูรย์ บุปผาดา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายสมคิด จังอินทร์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายจักรพงษ์ บุตราช​

เจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาวเบญจวรรณ บรรเทือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายพจรจิตร์ นวลผิว

พนักงานการเกษตร ระดับ ส3

พนักงานราชการ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวพิสมัย ไชยวรรณ

นักวิชาการเกษตร

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวดุจดาว แสงธิ

นักวิชาการเกษตร

นางปรียดา สมสวย

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายสมพงษ์ คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายพิชิต ลาทวี

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวศรีสุวรรณ วิเสรัมย์

เจ้าพนักงานการเกษตร

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นางสาวมณีวรรณ เข็มเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรุ่งฤดี อดกลั้น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวฆรนี มิ่งขวัญ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นายธงชัย อนันตา

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาววราทิพย์ อัมภรัตน์

พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาววิภาดา สุจริต

พนักงานประจำห้องทดลอง