Author name: admitc

ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้ คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส

เมื่อวันที่ 9-12 กรก

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญร่วมจัดรายการวิทยุในรายการร่วมแรง ร่วมใจ ทางสถานีวิทยุ มก. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “จากผลงานวิจัยสู่ไร่นา พัฒนาสู่อุตสาหกรรมในชุมชน”

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.

Scroll to Top