ข่าวกิจกรรม

ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) และคณะเยี่ยมเยือนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ […]

ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) และ Webex เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

ข่าวกิจกรรม

“หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ” ร่วมประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุล

ข่าวกิจกรรม

ให้ความรู้ คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้เคมี 3 ชนิด เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส

เมื่อวันที่ 9-12 กรก

Scroll to Top