23 มิถุนายน 2024

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่