17 พฤษภาคม 2022

โครงสร้างองค์กร

นางสาวรัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา  วงศ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวอจลญา  พิกุลแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางสายชล  แสงแก้ว 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางเสาวรี  บำรุง 
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญจมาศ  คำสืบ 
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาลัย  พุตจันทึก
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ

กลุ่มงานผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิต

นางเสาวรี  บำรุง 
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
นายวีระชัย  จุนขุนทด
เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

นายวีระชัย  จุนขุนทด
เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน
นายเพียงพนธ์  วานิช
เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน