17 กรกฎาคม 2024

โครงสร้างองค์กร

นางสาวรัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา  วงศ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอจลญา  พิกุลแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวเบญจมาศ  คำสืบ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสายชล  แสงแก้ว 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววิภาลัย  พุตจันทึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มงานผลิตพันธุ์และปัจจัยการผลิต

นางสาวรัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
นางสาวณัฏฐ์พิมนต์ ไพรบึง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

นายเพียงพนธ์  วานิช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวณัฏฐ์พิมนต์ ไพรบึง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน