17 กรกฎาคม 2024

ประวัติความเป็นมา

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

พ.ศ. 2475

เริ่มก่อตั้งโดยแยกออกจากโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านใหม่สำโรง มาตั้งเป็น 
“กิ่งทดลองเกษตรบ้านใหม่สำโรง” โดยมี นายแก้ว กสิภาร์ เป็นหัวหน้าฯ
คนแรก

พ.ศ. 2482

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งสถานีทดลองกสิกรรมบ้านใหม่สำโรง”

พ.ศ. 2497

ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีกสิกรรมบ้านใหม่สำโรง”

พ.ศ. 2515

ปรับโครงสร้างจากกรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
 “สถานีทดลองพืชไร่บ้านใหม่สำโรง”

พ.ศ. 2546

เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา”

พ.ศ. 2552

เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา” 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร