17 พฤษภาคม 2022

ทิศทางองค์กรและค่านิยม

ทิศทางองค์กร

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรด้านวิจัยและพัฒนาพืช 
เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 

ค่านิยม

ซื่อสัตย์  โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรมกรมวิชาการเกษตร

รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์