เดือน: มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 5 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนลาดยา […]

ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการลดการเผาในท้องถิ่นภาคเหนือ ปี 2566 ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมงาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้านส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง”การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวย […]

จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตพืชหลังนา (ถั่วลิสง) โดยมี นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนคร […]