วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย และการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบให้นายจำลอง ชูกรณ์ เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ปฏิบัติงานการทดลองศึกษาการใช้ปูนโดโลไมต์ทดแทนปุ๋ยกีเซอร์ไรท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงทดลองปาล์มน้ำมันบริษัทอาร์ ดี เกษตรพัฒนา อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นาย ธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบให้นายเมธากร อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีรณัฐ ทองมากและคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิทยาชำนาญการ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร Smart farmer จำนวน 20 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ และนางชญาดา ดวงวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย และการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการแก้ไขข้อมูลและการติดตามงานในระบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลร์ (Zoom) โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศวพ.ปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 กุมภาพัธ์ 2564 นายธรรรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ปฏิบัติงานการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ณ แปลงเกษตรกร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ