วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นายเมธากร อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่๑ /๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี