วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ และนางชญาดา ดวงวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย และการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการแก้ไขข้อมูลและการติดตามงานในระบบ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลร์ (Zoom) โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศวพ.ปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี