วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นาย ธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบให้นายเมธากร อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี