วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย และการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบให้นายจำลอง ชูกรณ์ เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ปฏิบัติงานการทดลองศึกษาการใช้ปูนโดโลไมต์ทดแทนปุ๋ยกีเซอร์ไรท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงทดลองปาล์มน้ำมันบริษัทอาร์ ดี เกษตรพัฒนา อ.องครักษ์ จ.นครนายก