วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงติดตาม มะยงชิด มะปราง จำนวน 10 แปลง และแปลงใหม่ มะยงชิด มะปราง รวม 2 แปลง อ.เมืองนครนายก,อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ด้านวิจัยพัฒนาและทดสอบงานผลิตพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผอ.กวช. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท