วันที่ 26 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฏิบัติงานแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.5 ครั้งที่ 183 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิทยาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว ณ แปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ MOU เมล่อน,มะม่วง,กล้วย รวม 3 แปลง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางวิไลวรรณ อาจหาญและ นายวุฒิชาติ ชัยศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ 1 แปลง แปลงนายรังสรรค์ อมรพิมล หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปูนโดูโลไมต์ทดแทนปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงปาล์มน้ำมันของบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรีและคณะฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช อินทรีย์ แปลงต่ออายุ เห็ด 1 แปลง ฟาร์มเห็ดพระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ และตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 3 แปลง แปลงนานทวีศักดิ์ อ่องเอี่ยม ต.บางยอ อ.พระประแดง แปลงถั่งเช่า 9 อ.เมืองสมุทรปราการ, แปลง บริษัท เก็ตเฮล จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการและสุ่มเก็บตัวอย่าง ผลผลิต 1 ตัวอย่าง ,น้ำในแปลงปลูก 1 ตัวอย่าง