วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ตะไคร้ 4 แปลง ตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 2 แปลง อ.หนองเสือ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฏิบัติงานการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า ณ แปลงเกษตรกร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ เห็ด 1 แปลง ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ แปลงใหม่ ไฮโดรโปรนิกส์ 1 แปลง และแปลงติดตาม มะม่วง เมล่อน เห็ด รวม 10 แปลง ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ไฮโดรโปรนิกส์ 1 แปลง แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และแปลงตรวจติดตาม มะม่วง มะนาว รวม 10 แปลง อ.บางบ่อ ,อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงานถ่ายทิดเทคโนโลยีนาคูโมเดลผลิตพืชผักปลอดภัยและยั่งยืนระดับชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดนาคู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการผลิตชีวภัณฑ์แบบง่ายภายใต้โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่าง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ณ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบ Zoom โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุและสุ่มตัวอย่างพืช ดิน น้ำ รวม 6 ตัวอย่าง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และร่วมเข้าตรวจโรงคัด แปรรูป อินทรีย์ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนลีฟาร์ม จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการผลิตชีวภัณฑ์แบบง่ายภายใต้โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่าง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ณ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปูนโดูโลไมต์ทดแทนปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงปาล์มน้ำมันของบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก