วันที่ 16 เมษายน 2564 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปูนโดูโลไมต์ทดแทนปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงปาล์มน้ำมันของบริษัทอาร์ดีเกษตรพัฒนา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรีและคณะฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช อินทรีย์ แปลงต่ออายุ เห็ด 1 แปลง ฟาร์มเห็ดพระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ และตรวจติดตามแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 3 แปลง แปลงนานทวีศักดิ์ อ่องเอี่ยม ต.บางยอ อ.พระประแดง แปลงถั่งเช่า 9 อ.เมืองสมุทรปราการ, แปลง บริษัท เก็ตเฮล จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการและสุ่มเก็บตัวอย่าง ผลผลิต 1 ตัวอย่าง ,น้ำในแปลงปลูก 1 ตัวอย่าง

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.5 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายอดิเรก วังแสง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี