วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก และปฏิบัติงานแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าติดตามแปลงต้นแบบหมู่บ้านนวัตกรรมฯ และเข้าติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พ.ย.64 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่แปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมจัดบอร์ดและบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในงานวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการอันเป็นประโยชน์ให้นักเรียนนายร้อย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยมี ผอ.กลุ่มประสานและประสานนโยบายเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบแอพพลิเคชันซูม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี