วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และนายวสันต์ หมัดมุด นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับเขต เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/65 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมพัฒนไพศาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่จังหวัดนครนายก