วันที่ 10-11พฤศจิกายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าติดตามแปลงต้นแบบหมู่บ้านนวัตกรรมฯ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายธีรภัทร เข็มทอง ผอ.กปร. นายธรรมรัตน์ ทองมี ผอ.ศวพ.ปทุมธานี และคณะ เข้าเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในการนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตรสู้โควิด 19 และแผนการปลูกพืชบำรุงดินหลังนาร่วมกับกรมการข้าว และน้อมเกล้าถวายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ (พิจิตร 4-4 และ พิษณุโลก 5-4) และกระเช้าพืชผลทางการเกษตร ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี