วันที่ 17 พ.ย.64 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงผลิตพืชควบคุมสำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป พื้นที่แปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี