วันที่ 13 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี นายนพพร ศิริพานิช นักกีฏวิยาชำนาญการ และคณะ ร่วมกับสารวัตรเกษตรเกษตรสำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค ร่วมกันตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จับกุมผู้กระทำผิดตาม พรบ. ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช ข้อกล่าวหา มีไว้ในครอบครอง วอ.4 โดยผิดกฎหมาย มีไว้ในครอบครอง วอ. 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีไว้ในครอบครอง วอ.3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียน ขายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอายัดและเก็บตัวอย่างของกลางส่งห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์เพื่อการดำเนินคดี ต่อไป

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฏิบัติงานโครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างชีพให้เกษตรกรผู้รับผลกระทบภัยแล้งเรื่องการขยายการเลี้ยงชีวภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก(ข้าวโพดหวาน)ณ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี