วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส.ปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565 ณ แปลงเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผอ.สวพ.5 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นางสาวนราสินี ถี่ถ้วน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าปฎิบัติงานวิจัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก(ข้าวโพดหวาน)ณ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี