วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางชญาดา ดวงวิเชียร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 4/2563 โดยมีเกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก