วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายพีรณัฐ ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ