วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญและนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด บล็อกฉ่อย รวม 5 แปลง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และแปลงแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ เห็ดถั่งเช่า 1 แปลง แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร