วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี และแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี