หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.สนับสนุนงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี

2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.1 กิจกรรม การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืชออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.

-ออกใบอนุญาต พ.ร.บ.พันธุ์พืช  พ.ร.บ.ปุ๋ย และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

-การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร

-การตรวจประเมินร้าน Q-shop

-การตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว (EU)

3.งานควบคุมตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.พันธุ์พืช

4.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

4.1 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

4.2 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก

4.3 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

4.4 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

4.5 โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

4.6 โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

4.7 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลหายาก จ.นครนายก โรงเรียนทหารการสัตว์

5.โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี (มะพร้าวน้ำหอม)

6.งานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

– ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)

7.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม ในพื้นที่ ศพก.คลองหลวง ศพก.ธัญญบุรี ศพก.ลำลูกกา
ศพก.หนองจอก และ ศพก.ลาดกระบัง

8.โครงการเกษตรอินทรีย์

– ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์

– ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

9.โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยขน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

10.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

– โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี