พันธกิจ

พันธกิจ

1.วางแผนงาน โครงการวิจัย และในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ศึกษา วิจัย พัฒนา พืช และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3.ให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองดิน พืช ปุ๋ย  สารเคมีการเกษตร ผลิตผล และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

4.เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ