วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ