วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายพีรณัฐ ทองมากและคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี