วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบให้นายจำลอง ชูกรณ์ เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ปฏิบัติงานการทดลองศึกษาการใช้ปูนโดโลไมต์ทดแทนปุ๋ยกีเซอร์ไรท์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ แปลงทดลองปาล์มน้ำมันบริษัทอาร์ ดี เกษตรพัฒนา อ.องครักษ์ จ.นครนายก