วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ย และการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช : ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี