วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุและสุ่มตัวอย่างพืช ดิน น้ำ รวม 6 ตัวอย่าง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และร่วมเข้าตรวจโรงคัด แปรรูป อินทรีย์ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนลีฟาร์ม จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี