วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการผลิตชีวภัณฑ์แบบง่ายภายใต้โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่าง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ณ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร