วันที่ 2 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ไฮโดรโปรนิกส์ 1 แปลง แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และแปลงตรวจติดตาม มะม่วง มะนาว รวม 10 แปลง อ.บางบ่อ ,อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ