วันที่ 5 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ อาจหาญ และนายวุฒิชาติ ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเกษตร เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ เห็ด 1 แปลง ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ แปลงใหม่ ไฮโดรโปรนิกส์ 1 แปลง และแปลงติดตาม มะม่วง เมล่อน เห็ด รวม 10 แปลง ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ