วันที่ 8 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายอดิเรก วังแสง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564 ณ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี