วันที่ 21 เมษายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.5 ครั้งที่ 183 ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับศูนย์วิจัยเครือข่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี