วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ Zoom meeting โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี