วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้นางวิไลวรรณ อาจหาญและคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจรับรองแปลง แหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ มะเขือเปราะ 1 แปลง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และแปลงต่ออายุ 1 แปลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี